เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

ทัวร์มองโกเลีย

/

ทัวร์มองโกเลีย บินตรงภูเก็ต มองโกเลีย 5ดาว 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย บินตรงภูเก็ต มองโกเลีย 5ดาว 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย บินตรงภูเก็ต มองโกเลีย 5ดาว 8วัน 7คืน

เที่ยวมองโกเลีย วัดกานดาน วัดJanraising วัด Didan Lavran เจดีย์ขาว The Chingunjav Square Murun Temple หมู่บ้านคาทกาล ท่าเรือหลักของทะเลสาบ นั่งม้าลากเลือนบนทะเลสาบน้ำแข็ง ถ่ายรูปคู่กับป้ายอุทยาน Hhuvsgul National Park บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณ

รหัสทัวร์

MN_OM00005

ประเทศ

มองโกเลีย

กำหนดการเดินทาง

26 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

69,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mongolian Airlines

ธ.ค. 66

69,999฿

26-02ม.ค.

ก.พ. 67

69,999฿

27-05มี.ค.

69,999฿

29-07มี.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

69,999

69,999

-

13,500

-

-

20

27 ก.พ. 67 - 05 มี.ค. 67

69,999

69,999

-

13,500

-

-

20

29 ก.พ. 67 - 07 มี.ค. 67

69,999

69,999

-

13,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินภูเก็ต สนามบินเจงกิสข่าน

Day : 2

สนามบินเจงกิสข่าน วัดกานดาน -วัดJanraising วัด Didan Lavran - เจดีย์ขาว ช็อปปิ้ง CASHMERE FACTORY ช็อปปิ้งตลาด Dunjingarav สถานีรถไฟ Ulaanbaatar

Day : 3

สถานีรถไฟ Erdenet City Murun City ช็อปปิ้งตลาดพื้นเมือง The Chingunjav Square Murun Temple

Day : 4

Khuvsgul Lake หมู่บ้านคาทกาล ท่าเรือหลักของทะเลสาบ นั่งม้าลากเลือนบนทะเลสาบนํ้าแข็ง ถ่ายรูปคู่กับปายอุทยาน Hhuvsgul National Park บ่อนําศักดิ์สิทธิ์โบราณ

Day : 5

Jargant River Murun City

Day : 6

Deer Stones (1 ใน มรดกโลก) Erdenet City สถานีรถไฟ Erdenet City

Day : 7

สถานีรถไฟ Ulaanbaatar - หินเต่า นั่งหมาลากเลื่อน - Chinggis Khaan’s monument- ชมจตุรัสซัคบาทาร์ -DamdinSukhbaatar-อาคารรัฐสภา ช็อปปิ้ง ห้าง State department store

Day : 8

สนามบินเจงกิสข่าน - สนามบินภูเก็ต

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

หจก.วิชั่น ทัวร์

นิพัทธุ์อุทิศ2 (หาดใหญ่)

915-0-21099-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @magmatravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง