เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

ญี่ปุ่น

/

แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปเหมา NIKKO SENDAI AUTUMN 7วัน 4คืน

แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปเหมา NIKKO SENDAI AUTUMN 7วัน 4คืน

แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น กรุ๊ปเหมา NIKKO SENDAI AUTUMN 7วัน 4คืน

รหัสทัวร์

PKG_0208

สถานที่

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

09 ก.ย. 66 - 30 พ.ย. 66

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

35,500บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

สถานะ

10ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่

49,900

เด็กมีเตียง

49,900

เด็กไม่มีเตียง

39,900

15ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่

39,900

เด็กมีเตียง

39,900

เด็กไม่มีเตียง

29,900

20ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่

35,500

เด็กมีเตียง

35,500

เด็กไม่มีเตียง

25,500

ไฮไลท์

ชมสะพานชินเคียว สะพานที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

ตื่นตา นั่งกระเช้าภูเขาซะโอ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพโนรามา

เปลี่ยนอิริยาบถ นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยวหมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆที่มีเรียวกังเรียงรายเลียบแม่น้ำ

อิสระเลือกสายการบินได้เอง โปรแกรมเป็นเพียงเที่ยวบินตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ (JL034: 22.05-06.10) หรือ (TG682: 23.15-06.55+1)

Day 2

เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว - ถนนอิโรฮาซากะ 48 โค้ง – น้ำตกเคกอน - ชมวิวทะเลสาบชูเซ็นจิ HOTEL ROUTE-INN UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่า

Day 3

สวนแอปเปิ้ล - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น KAMINOYAMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4

นั่งกระเช้าภูเขาซะโอ - วัดยามาเดระ - หมู่บ้านกินซันออนเซ็น - หุบเขานารูโกะ+สะพานโอฟุคาซาว่า HOTEL ROUTE-INN FURUKAWA หรือเทียบเท่า

Day 5

เมืองมัตสึชิมะ - วัดเอนสึอิน - อ่าวมัตสึชิมะ - เซนไดอิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - นั่งรถไฟชินคันเซน - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6

เมืองคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ย่านกินซ่า - อิออนพลาซ่า - สนามบินฮาเนดะ

Day 7

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ (JL033:00.45-05.00) หรือ (TG661:00.20-04.50)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (หัองพักคู่ TWIN หรือหัองพัก3ท่าน TRIPLE)

- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

- การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

- น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน)

- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างตลอดการเดินทาง ***ไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัย***

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แบบหมู่คณะตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือต่างด้าว

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ (สำหรับคนไทยยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่นพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15วัน)

- ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วต่างๆ อาทิเช่น แก้ไขชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนคนเดินทาง, เปลี่ยนเที่ยวบินกลับ (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)

- ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์นำเที่ยวและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์

หจก.วิชั่น ทัวร์

นิพัทธุ์อุทิศ2 (หาดใหญ่)

915-0-21099-8

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @magmatravel

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง