เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน โรงละครเอสเพลนาท ถนนอลิซาเบธวอล์ค GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว

รหัสทัวร์

CRU_0168

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Thai Lion Air)

กำหนดการเดินทาง

29 พ.ย. 66 - 27 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Genting Dream

Genting Dream

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

29 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

11,999

13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

11,999

27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,999

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

11,999

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน :

วันที่ : -

ท่าเรือ : singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 11pm

ลำดับ : 2

วัน :

วันที่ : -

ท่าเรือ : kuala lumpur (port klang)

เวลาเรือถึง : 12pm

เวลาเรือออก : 9pm

ลำดับ : 3

วัน :

วันที่ : -

ท่าเรือ : singapore

เวลาเรือถึง : 1pm

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการขงคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

- อาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน(บนเรือ 2คืน)

- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ได้ระบุไว้

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงือนไข้ของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

- ค่าภาษีเรือ PORT CHARGE

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทริปคนขับรถและค่าทัวร์ส่วนตัวที่เหลือ ท่านละ 700 บาท ชำระที่สนามบิน (ไม่รวมค่าทริปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

- ค่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในร่ยการเช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ไม่รวมค่าทริป GRATUITY ON BOARD) 44 SGD ต่อคนต่อทริป สำหรับห้อง Balcony

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน