เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

08.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@861lhude

Travel License : 41/00326

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ

MSC WORLD EUROPA Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ France Italy Malta Spain France

รหัสทัวร์

CRU_0152

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

11 พ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

MSC World Europa

MSC World Europa

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

02 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

31,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

38,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

42,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

60,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

09 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

29,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

36,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

39,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

58,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

16 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

33,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

40,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

43,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

62,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

23 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

60,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

67,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

70,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

89,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

30 ธ.ค. 66 - 06 ม.ค. 67

ประเภทห้องพัก

Interior

พักห้องละ 2 ท่าน

57,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Oceanview

พักห้องละ 2 ท่าน

64,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony

พักห้องละ 2 ท่าน

68,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Suite

พักห้องละ 2 ท่าน

103,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SAT

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Marseille (Provence), France

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 18.00

ลำดับ : 2

วัน : SUN

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Genoa (Portofine), Italy

เวลาเรือถึง : 08.00

เวลาเรือออก : 16.00/18.00

ลำดับ : 3

วัน : MON

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)

เวลาเรือถึง : 13.00/07.00

เวลาเรือออก : 20.00/19.00

ลำดับ : 4

วัน : TUE

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)

เวลาเรือถึง : 09.00

เวลาเรือออก : 19.00/17.00

ลำดับ : 5

วัน : WED

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Valletta, Malta

เวลาเรือถึง : 08.00/10.00

เวลาเรือออก : 17.00/18.00

ลำดับ : 6

วัน : THU

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : At Sea

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : FRI

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Barcelona, Spain

เวลาเรือถึง : 09.00

เวลาเรือออก : 07.00

ลำดับ : 8

วัน : SAT

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : Marseille (Provence), France

เวลาเรือถึง : 07.00/08.00

เวลาเรือออก : -

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางเดินเรือ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือตามที่ระบุในรายการ

- ภาษีท่าเรือ

- อาหารทุกมื้อบนเรือตามห้องอาหารที่กำหนด

อัตรานี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- รายการทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า

- ค่าทิปพนักงานเรือ

- รถรับส่ง

- ห้องอาหารพิเศษบนเรือ

- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าตรวจ ATK, RT-PCR Test ฯลฯ

การจองและชำระเงิน

- มัดจำ 50% ของราคาเต็ม ณ วันที่ทำการจอง ชำระเต็มส่วนที่เหลือ 61 วันก่อนเดินทาง

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง และ จำนวนห้องว่าง ค่าเงิน USD

- การไม่เข้าร่วมกิจกรรม ,โปรแกรม หรืออาหารบางมื้อ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

นโยบายการยกเลิก

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 61 วัน หักค่าดำเนินการ 4,000 บาท / ท่าน

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 46-60 วัน ชำระ50% ของราคาเต็ม

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31-45 วัน ชำระ80% ของราคาเต็ม

- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-30 วัน ชำระ 100% ของราคาเต็ม

ข้อตกลง

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเรือที่ท่าน ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุอันใดก็ตาม - ในกรณีที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อาทิค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หรือค่ายกเลิกการเดินทาง หากการพิจารณายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน “ไม่ผ่าน”

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง